Starteslening


Een starterslening is een extra lening naast een hypotheek voor het aankopen van een eerste woning. De lening wordt door verschillende gemeenten verstrekt om starters de mogelijkheid te geven een eerste huis te financieren. Hoge woonlasten van de hypotheek staan de starter op de woningmarkt vaak in de weg. Een hypotheek wordt namelijk verstrekt op basis van het inkomen. Aangezien starters aan het begin van hun loopbaan staan, zal het bedrag van de maximale te krijgen hypotheek beperkt zijn. Om die reden wordt de starterslening verstrekt, waarbij er dus in totaal een hoger bedrag geleend kan worden om zo toch de aankoop van een eerste woning financieel te kunnen realiseren.

De gemeenten, die een starterslening verstrekken, hebben elk eigen voorwaarden opgesteld om voor de extra lening naast de hypotheek in aanmerking te komen. De gemeenten hebben hiervoor een verordening vastgesteld, waarin de voorwaarden om voor de starterslening in aanmerking te komen zijn vastgelegd. Zo kan de gemeente onder meer voorwaarden stellen met betrekking tot de doelgroep en het type van de woningcategorie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om nieuwbouwwoningen of bestaande huizen. Verder worden er in de verordening voorwaarden opgenomen met betrekking tot de aankoopkostengrens en het maximale bedrag van de starterslening.

Een starterslening heeft een rentevaste periode. Die periode is vastgesteld op vijftien jaar. Starters met deze lening betalen gedurende de eerste drie jaar geen aflossing en geen rente. Daarna zal het inkomen van de starter gestegen zijn, zodat er wel rente en aflossing moet worden betaald. Mocht het inkomen ontoereikend zijn, dan is het altijd mogelijk om een hertoetsing aan te vragen. Vervolgens zal er dan een maandlast worden vastgesteld, die aansluit bij het inkomen van de starter.

Aanvragen van een starterslening

Het aanvragen van een starterslening moet worden gedaan bij de gemeente. Uiteraard kan altijd eerst geïnformeerd worden of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het aanvraagformulier worden ingevuld. Dit aanvraagformulier kan bij de gemeente worden verkregen. Het formulier moet echter met de nodige gegevens opgestuurd worden naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Nadat de toewijzingsbrief vervolgens weer van de gemeente is ontvangen, kan er voor het resterende bedrag een hypotheek bij een willekeurige bank aangevraagd worden. De bank zal een passende hypotheekofferte verstrekken, waarna de SVn een offerte zal verzenden voor de starterslening. Na acceptatie van de offerte kan de financiering afgehandeld worden bij de notaris, waarbij de akte van de starterslening en van de hypotheek gelijktijdig gepasseerd dienen te worden.